Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Công văn số 6800/UBND-TP ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh
18/08/2022 4:46:PM
Ngày 17/8/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3142/UBND-TP về triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Công văn số 6800/UBND-TP ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về hướng dẫn một số quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này như sau: hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản; không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

Nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm: Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này.

Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn phổ biến và nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Công văn số 6800/UBND-TP ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về hướng dẫn một số quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài đảm bảo đúng theo quy định. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các quy định nêu trên về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 17/8/2022.

Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP trên địa bàn huyện báo cáo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.186
Truy cập hiện tại 2.320 khách