Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
18/08/2022 9:38:PM
Ngày 17/8/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: Xây dựng cơ chế, cách thức tổ chức, thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL và sự phối hợp của cơ quan chỉ đạo, cơ quan truyền thông, bảo đảm hoạt động truyền thông chính sách pháp luật hiệu quả. Năm 2022, hoàn thành công tác chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn huyện; đảm bảo 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL. Từ năm 2023, đảm bảo 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông trên địa bàn toàn huyện, từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch là: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản QPPL trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật về truyền thông dự thảo chính sách; xây dựng nội dung và triển khai các hình thức truyền thông dự thảo chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.857
Truy cập hiện tại 2.580 khách