Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
15/08/2022 11:00:AM
Ngày 03/8/2022, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-HĐGDQP&AN về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về chính sách, đường lối của Đảng; quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm vận dụng trong phối hợp tổ chức thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Yêu cầu của Kế hoạch đó là: các cơ quan, đơn vị phân công công chức, viên chức, chuyên viên tham gia bồi dưỡng đúng thời gian quy định; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, quân số tham gia đầy đủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia bồi dưỡng; nắm chắc những nội dung cơ bản, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách được giao.

Nội dung của Kế hoạch gồm 09 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 3: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

Chuyên đề 4: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên.

Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Thời gian:

- Lớp 1: Từ ngày 16/8 - 19/8/2022.

- Lớp 2: Từ ngày 23/8 - 26/8/2022.

Thành phần: Đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4: Công chức, viên chức, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Địa điểm: Tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.750 khách