Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2022
11/08/2022 9:48:PM
Ngày 29/7/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 87-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2022. Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó chú ý quan tâm tuyên truyền những quan điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị trên các lĩnh vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới: về quản lý và sử dụng đất đai; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về củng cố, phát triển kinh tế tập thể và về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), trong đó cần tập trung những nội dung sau:

- Bối cảnh tình hình thế giới, đất nước ta trước thời điểm nổ ra sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945;

- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc phân tích, nắm bắt đúng thời cơ, đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo để huy động được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á;

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của sự kiện Cách mạng Tháng Tám đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay;

- Tuyên truyền, khẳng định những chân lý đã được nêu trong bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới ngày 02/9/1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”; “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”;

- Quá trình ra đời, những thành tựu to lớn trong xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thời điểm 02/9/1945 đến nay, khẳng định Nhà nước ta luôn luôn giữ bản chất là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tuyên truyền về thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 23/8/1945; sự kiện vua Bảo Đại thoái vị ngày 30/8/1945 - đánh dấu sự cáo chung của chế độ phong kiến chuyên chế hàng ngàn năm ở nước ta.

3. Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của huyện trong sáu tháng cuối năm 2022 theo kết luận của Hội nghị Huyện ủy lần thứ chín. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, trong đó tập trung tuyên truyền 10 nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

4. Tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các Cuộc thi: Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2022 đã được phát động ngày 18/7/2022 và theo Công văn số 84-CV/BTGHU, ngày 11/7/2022; Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022; Cuộc thi bút ký với chủ đề "Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế"; Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022.

5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia tiêm vaccinne phòng Covid-19 (tiêm mũi 1, 2 cho trẻ dưới 17 tuổi; tiêm nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên), xác định rằng, tiêm vaccine là giải pháp căn bản và quan trọng nhất để phòng dịch, khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiêm nhắc lại mũi 2.

6. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 8/2022: 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022); 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 77 năm Ngày truyền thống các ngành trong hệ thống hành pháp (28/8/1945 - 28/8/2022)…

7. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; tuyên tuyền một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết luận 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Thông báo 06-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kết luận 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới…

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị năm học 2022 - 2023 ở địa phương, đơn vị; nêu bật sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh, của huyện; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội để cùng chia sẻ, chung tay với ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

9. Tuyên truyền công tác chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là “nói không với thực phẩm bẩn”, công tác bảo vệ môi trường.

10. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 8 năm 2022 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Tiến Trung
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.224.286
Truy cập hiện tại 70 khách