Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 4/2022
05/04/2022 10:50:AM
Ngày 30/3/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 69-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2022.

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), trong đó nhấn mạnh các nội dung:

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Phát huy tinh thần của Ngày Chiến thắng 30/4, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  

2. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2022).

3. Tuyên truyền kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022), trong đó tập trung các nội dung:

- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt là vai trò của Lênin trong lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, đưa lý tưởng chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực sinh động, mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Vai trò của Lênin trong bổ sung, phát triển và hoàn thiện chủ nghĩa Mác.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam;

- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của đất nước, tỉnh, huyện và các địa phương. Tiếp tục lan tỏa quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 của cả hệ thống chính trị, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, khu vực và trong nước; đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và các địa phương. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của người dân; tiếp tục tuyên truyền sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine, tính đến ngày 30/3/2022 tiến độ tiêm chủng cho đối tượng trên 18 tuổi (không tính trẻ em) trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cụ thể: mũi 1 đạt 88,97%, mũi 2 đạt 88,91%, mũi 3 đạt 63,69%.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời định hướng dư luận; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, ngăn chặn các thông tin xấu độc, tin giả, tin không được kiểm chứng về tình hình dịch Covid-19 ở nước ta.

5. Tuyên truyền về Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch, nhằm ngày 10/4/2022), thông qua đó nêu bật truyền thống đoàn kết, "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta; tuyên truyền về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - một truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

6. Tuyên truyền kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1885 - 01/5/2022).

7. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 - 2021, cần chú trọng một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với vấn đề BHXH, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW;

- Tiếp tục tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, chính quyền các cấp trong việc giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt trong giai đoạn đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, từ đó ổn định tâm trạng của người lao động, yên tâm tham gia BHXH, BHYT.

8. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

9. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kế hoạch số 44-KH/HU, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

10. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong quý I năm 2022 và những định hướng lớn trong quý II năm 2022.

11. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi bút ký với chủ đề “Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ tháng 3/2022 đến 15/10/2022.

12. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2022 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Lê Bé
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.185.955
Truy cập hiện tại 403 khách