Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022
14/01/2022 10:13:AM

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

ĐẠI BIỂU TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

06/01/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

27/01/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

Tháng 02

10/02/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Hoàng Hồng Sơn - UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

24/02/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - UVTT, Trưởng Ban Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

Tháng 3

10/3/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

24/3/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

Tháng 4

14/4/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

28/4/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

Tháng 5

12/5/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Hoàng Hồng Sơn - UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

26/5/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - UVTT, Trưởng Ban Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

Tháng 6

09/6/2022

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐND huyện.

- Ông Trần Hoài Thương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

23/6/2022

- Bà Hoàng Thị Diệu Hoa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Bà Lê Thị Thanh Nhãn - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn Phú Lộc.

Trụ sở

Tiếp dân huyện

 

2. Tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất:

- Tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc để lắng nghe, hướng dẫn trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định.

- Tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Các đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử sắp xếp thời gian và công việc để tham dự tiếp công dân cùng Thường trực HĐND huyện.

b) Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã. thị trấn phối hợp tiếp công dân với Thường trực HĐND huyện khi tiếp tại địa phương; phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thông báo rộng rãi cho nhân dân biết về thời gian, địa điểm để đến dự các buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tại các địa phương, đơn vị.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian và địa điểm, Thường trực HĐND huyện sẽ có thông báo cụ thể./.

Tập tin đính kèm:
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.770 khách