Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
10/01/2022 9:18:AM
Ngày 04.01.2022, Huyện ủy Phú Lộc đã ban hành văn bản số 07-HD/HU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 17/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”; Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: không tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện nhưng tổ chức bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

1.1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 - tháng 4/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần

a. Nội dung tuyên truyền

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Ôn lại quá trình 92 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Thừa Thiên Huế; khẳng định những thành quả đạt được và niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về truyền thống của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện.

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, là khát vọng của nhân dân ta; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

- Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW,  ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

- Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cũng như truyền thống văn hóa Huế mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

- Các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, thành lập Đảng bộ tỉnh, mừng Xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b. Các hoạt động kỷ niệm

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm, như:

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt đảng viên tiêu biểu, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng.

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, Bản tin nội bộ …

1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam nói chung và xây dựng, phát triển văn hóa Huế, con người Huế nói riêng.

- Vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch Covid-19, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân.

b. Các hoạt động kỷ niệm: Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan...

1.3. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2022) tiến tới Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ý nghĩa to lớn của Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế góp phần quan trọng vào sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975 và trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ hy sinh của quân và dân ta; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền đậm nét truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Thừa Thiên Huế, quyết tâm bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước. Nêu bật những thành tựu của quê hương, đất nước sau 47 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cấp, các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước.

b. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Về nguồn”, giáo dục truyền thống...

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện cổ động trực quan, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa...

1.4. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; về những đóng góp của quân và dân Thừa Thiên Huế trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng với cả nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

b. Các hoạt động kỷ niệm: chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chính trị - xã hội, ấn phẩm tuyên truyền, trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin cổ động trực quan.

1.5. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Quê hương Thừa Thiên Huế - mảnh đất vinh dự lưu giữ nhiều kỷ niệm thời niên thiếu và thanh niên đầy nhiệt huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là nơi góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, tư tưởng yêu nước và quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Người. Tuyên truyền đậm nét tình cảm của Bác đối với quân và dân Thừa Thiên Huế, cũng như tình cảm của quân và dân Thừa Thiên Huế đối với Người. Tăng cường tuyên truyền về hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế - Di sản quốc gia đặc biệt.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

- Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình những tổ chức Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b. Các hoạt động kỷ niệm:

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: hội nghị báo cáo viên, trên trang thông tin điện tử, các phương tiện cổ động trực quan, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền...

1.6. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)

a. Nội dung tuyên truyền   

- Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa thắng lợi giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế trong Cách mạng tháng Tám, lật đổ chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

- Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

- Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ, anh hùng liệt sĩ, con em Thừa Thiên Huế đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

b. Các hoạt động kỷ niệm: tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: dâng hương, dâng hoa, giáo dục truyền thống, hội nghị báo cáo viên, trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền...

1.7. Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)     

a. Nội dung tuyên truyền

- Ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá...

- Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh - liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

- Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. 

b. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện cổ động trực quan; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa...

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

2.1. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. 

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022 - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

- Những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các cấp, các ngành và trong xã hội.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của đồng chí trong việc tham mưu ban hành những quyết sách mới trong công cuộc xây dựng đất nước, như: tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV ra Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp” để tháo gỡ sự trì trệ trong nông nghiệp, tạo ra luồng gió mới trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới.

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội... 

2.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022) - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí     Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, trung thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

- Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Lê Văn Lương: Một nhà lãnh đạo nòng cốt, có công trong nhiều mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng; có tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, công bằng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902 - 01/2/2022) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; một trong những người đầu tiên gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

- Tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phong Sắc: Về giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng với lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cách mạng.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.8. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam.

- Tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tinh thần say sưa học hỏi, làm giàu tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các công cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.9. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng: Trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân.

- Những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám: Luôn tận tâm, nhiệt tình đóng góp sức lực của mình để củng cố tổ chức Đảng; khôi phục cơ sở Đảng; tuyên truyền cách mạng; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân, với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”. Đồng chí là biểu tượng của ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, khích lệ hàng vạn chiến sĩ cộng sản, khiến quân thù khiếp sợ.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

2.10. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam: Tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng; những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy Nam Kỳ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

- Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn sáng ngời đạo đức cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra trên địa bàn huyện.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội ...

3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương    

3.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022)

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tọa đàm...

3.2. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 - 10/12/2022)

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tọa đàm... theo sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3.3. Kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân: Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

4.1. Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

 - Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

4.2. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

4.3. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

4.4. Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.

- Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 105 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

Thông tin và định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội hàng tháng.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan xây dựng các tin, bài, phóng sự, băng, đĩa hình về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới của huyện để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Chỉ đạo đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội các cấp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu, báo cáo Thường trực Huyện ủy và cấp trên chỉ đạo kịp thời.

Là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp trên theo quy định.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên vượt lên khó khăn, tích cực lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tới việc theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là các phương tiện cổ động trực quan.

Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, đoàn viên, hội viên ở các cấp, chú ý ở các thôn, bản còn khó khăn; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, các khu tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”

Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp.

Việc tổ chức kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống và các sự kiện lịch sử của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng quy định; trong trường hợp cần thiết phải báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Phòng Văn hoá & Thông tin huyện

- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong đó quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật mới, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, của địa phương.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng.

- Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Tăng số lượng tin, bài và thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc; về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và vùng đất, văn hóa, con người Phú Lộc; đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa – văn nghệ, thể thao… theo kế hoạch của UBND huyện.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

3. Mừng Đảng quang vinh, mừng Đảng bộ tỉnh 92 năm xây dựng và trưởng thành (tháng 4/1930 - tháng 4/2022)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2022)

6. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!

9. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

11. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

13. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

14. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 41 khách