Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
10/01/2022 9:18:AM
Ngày 04.01.2022 Huyện ủy Phú Lộc đã ban hành văn bản số 34-KH/HU về việc Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19"; Hướng dẫn 42-HD/BTGTU, ngày 28/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần - 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 92 năm qua; thông qua đó củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

2. Khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930 là một sự kiện lịch sử trọng đại, đáp ứng nguyện vọng của cả dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, dân tộc là một tất yếu khách quan của lịch sử, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

4. Gìn giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

5. Các hoạt động tuyên truyền bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là phải phù hợp với tình hình hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Nội dung tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm, với các hình thức linh hoạt, đa dạng, huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng trong công tác tuyên truyền.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

2. Tuyên truyền về công lao trời biển, những cống hiến hết sức to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện và là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Những tấm gương chiến đấu, hy sinh vì Đảng, vì dân tộc của các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân từ ngày Đảng ta ra đời đến nay.

3. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, là khát vọng của nhân dân ta; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

4. Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW,  ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

6. Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, truyền thống văn hóa Huế mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

7. Các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

8. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, như:

1. Tổ chức hội nghị với quy mô phù hợp nhằm khẳng định vai trò, công lao, cống hiến to lớn của các ngành, đoàn thể đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 92 năm qua; đề xuất kiến nghị, giải pháp góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

2. Các cấp ủy tổ chức gặp mặt, giao lưu các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; các điển hình nhân tố mới; các phong trào thi đua; biểu dương đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nói chuyện truyền thống; tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà lưu niệm... Chỉ đạo các chi bộ tổ chức lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về nội dung kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng vào kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 01/2022.

3. Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2 và tổ chức phát thẻ đảng viên trong dịp này.

5. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông. Vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội, giao tiếp ứng xử, sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 ở từng địa bàn để có hình thức tổ chức vui chơi, lễ hội phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện và các địa phương, đơn vị, bản tin nội bộ của huyện, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên…

7. Tổ chức làm vệ sinh, sạch đẹp cơ quan, công sở, đường phố và mỗi hộ gia đình; thực hiện tốt việc trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngoài các hoạt động nêu trên, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác như: Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chiếu phim tư liệu về Đảng và thành tựu phát triển của quê hương, đất nước…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 - Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trong Bản tin nội bộ của huyện. Theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn huyện để tham mưu, báo cáo Thường trực Huyện ủy có biện pháp tuyên truyền, kỷ niệm, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những thành tựu của đất nước, những kết quả đạt được nổi bật của huyện trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn, nhất là trên trục đường Quốc lộ 1A.

- Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội; tăng cường quản lý công tác thông tin cơ sở.

- Xây dựng các tin, bài phóng sự hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Đảng ta trong 92 năm qua; tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương “Người tốt, việc tốt”, gương đảng viên tiêu biểu, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân...

3. Các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội huyện

- Bám sát, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, Tết Nguyên đán, nhất là tại các điểm tham quan du lịch để ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh.

4. Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và cộng tác viên Dư luận xã hội huyện tích cực tuyên truyền theo nội dung kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước, những kết quả đạt được nổi bật của huyện trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp, bảo đảm thiết thực, có ý nghĩa.

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 42 khách