Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 của huyện Phú Lộc
17/12/2021 4:01:PM
Ngày 17/12/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5811/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 của huyện Phú Lộc

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, có 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất để bán. 100% các xã, thị trấn xây dựng, nhân rộng mô hình của Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm sạch. 100% các cấp Hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến vào tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Những nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản không an toàn trên địa bàn huyện.

Cơ quan thực hiện:

Cấp huyện: Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.

Cấp xã: UBND các xã, thị trấn. 

Phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

- Cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, không phân biệt sản xuất để ăn và sản xuất để bán.

Nội dung thực hiện: Vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản kí cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, không phân biệt sản xuất để ăn với để bán.

Hình thức thực hiện: Tổ chức ký kết giữa cơ quan chức năng liên quan và các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

Cơ quan thực hiện:  UBND các xã, thị trấn.

Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

- Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, nâng cao kiến thức cho hội viên các cấp Hội.

Tập huấn cập nhật, nâng cao cho đội ngũ cán bộ các cấp Hội về kiến thức quy định của pháp luật, quy định thị trường nhập khẩu về kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Cơ quan thực hiện: Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Thời gian thực hiện: Cả năm

- Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn của địa phương.

Xây dựng mô hình nhãn hiệu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương với quy mô hộ nông dân/phụ nữ làm chủ an toàn, chủ động kết nối phát triển thị trường

Cơ quan thực hiện: Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Cơ quan phối hợp: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, kết nối các sàn giao dịch thương mại, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị thực hiện lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số Chương trình, Đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc từ các nguồn hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị liên quan xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

UBND huyện giao Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hoá và Thông tin tăng cường tuyên truyền các nội dung về vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững hàng năm. Xây dựng phóng sự, tin tức tuyên truyền, truyền thông về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững hàng năm trên báo chí và mạng xã hội, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đăng tải rộng rãi trên các fanpage, trang Thông tin điện tử huyện. Đồng thời, đề ra phương thức, nội dung, giải pháp tổ chức tuyên truyền, truyền thông về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững đảm bảo hiệu quả, thiết thực trong các năm tiếp theo.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phối hợp với Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm; kịp thời biểu dương các mô hình hay, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững; triển khai tốt các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp.

Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch căn cứ nội dung triển khai thực hiện, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kinh phí thực hiện hàng năm; thẩm định, tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cập nhật, nâng cao cho đội ngũ cán bộ, các Hội viên về kiến thức quy định của pháp luật, quy định thị trường  về kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Lồng ghép các hoạt động với việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch “vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025”, hướng đến xây dựng các mô hình nhãn hiệu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương với quy mô hộ nông dân/phụ nữ làm chủ an toàn, chất lượng, chủ động kết nối phát triển thị trường.

Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025”. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện chỉ đạo, vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, không phân biệt sản xuất để ăn với để bán./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 49 khách