Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 6/2021
 08/06/2021 10:48:AM
Ngày 03.6.2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số Số 26-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 6/2021.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2021 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID - 19 ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó bám sát định hướng theo Công văn số 25-CV/BTGHU, ngày 28/5/2021 về “Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19”; trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ về tình hình dịch COVID - 19 trong tỉnh, huyện, diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh COVID - 19 gây ra; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” và tiêm vaccine; thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm COVID - 19; không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên mạng xã hội và trong cộng đồng. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 ở các cấp…

2. Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 26/2/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Hướng dẫn số 05-HD/BTGHU, ngày 01/3/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Khẳng định kết quả bầu cử thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân, công tác bầu cử dân chủ, đúng pháp luật; cử tri tự nguyện, tự giác, vui tươi, phấn khởi tham gia bầu cử; không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào kết quả bầu cử, tin tưởng các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhân dân giao phó. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình dịch COVID - 19.

3. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy” và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Trong quá trình tuyên truyền kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết; định hướng những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền tinh thần thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, tập trung cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

4. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Tiếp tục tuyên truyền tạo sự lan tỏa bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, của đất nước trong thời gian qua; khẳng định kết quả, các điểm sáng; nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, huyện nhà trong chỉ đạo, điều hành và đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động, các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, quí III, 6 tháng năm 2021 trong tình hình dịch COVID - 19. Kịp thời phản ánh chỉ đạo của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

7. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 6/2021, như: kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021); kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; các hoạt động Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”

9. Thông tin, tuyên truyền về kết quả triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tuyên truyền nội dung Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. Chủ động thông tin đối ngoại về những nỗ lực, kết quả trong công tác bảo đảm quyền con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo... của các tầng lớp nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người. Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bài trừ các tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy; phòng, chống các bệnh trên gia súc; phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống cháy rừng và phá rừng; phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước trong mùa hè; công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tuyển sinh năm học 2021 - 2022; hạn chế đốt rơm rạ trong thu hoạch, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 6/2021 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 6/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.316.810
Truy cập hiện tại 2.080 khách