Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
 08/04/2021 10:40:AM

Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021; UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện năm 2021 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng giáo viên, nhân viên vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện.

2. Số lượng tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng gồm 34 người, trong đó:

- Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26): 10 người;

- Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29): 07 người;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32): 03 người;

- Nhân viên kế toán trường học (Mã số: 06.032): 12 người;

- Nhân viên thiết bị trường học (Mã số: 07.07.20): 02 người. (Có Danh mục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

3. Quy định về đăng ký vị trí tuyển dụng

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm.

Tại mỗi vị trí việc làm có nhiều đơn vị sự nghiệp tuyển dụng, thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng công tác tại 03 đơn vị sự nghiệp để làm cơ sở bố trí công tác theo nguyện vọng sau khi trúng tuyển. Thí sinh vi phạm việc đăng ký nguyện vọng sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

4. Nguyên tắc bố trí đơn vị công tác đối với thí sinh trúng tuyển

Căn cứ nguyện vọng công tác đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3), các thí sinh trúng tuyển có số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng vị trí việc làm sẽ được ưu tiên xem xét bố trí đơn vị công tác theo nguyện vọng trước cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng tại từng đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Những thí sinh trúng tuyển nhưng không được bố trí đơn vị công tác theo nguyện vọng sẽ do Hội đồng tuyển dụng bố trí vào các đơn vị sự nghiệp còn lại.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Những người bị dị hình dị dạng; người có giọng nói không rõ ràng. 

2. Tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể:

a) Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26):

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b) Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29):

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32):

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

d) Nhân viên kế toán trường học (Mã số: 06.032):

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

e) Nhân viên thiết bị trường học (Mã số: 07.07.20):

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước thi phỏng vấn, thí sinh có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phát hành kèm theo Thông báo này) kể từ ngày 02/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc (Số 134 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 0234.3684662).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì thời điểm đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 15/5/2021 đến ngày 16/5/2021 (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển).

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Lộc.

VI. NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP (Có danh mục tài liệu kèm theo)

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể:

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển và nhận thẻ dự xét tuyển sau khi có Thông báo danh sách, triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng.  

VIII. THÔNG TIN CHI TIẾT

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì UBND huyện công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị cơ quan, đơn vị có liên quan, người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến trực tiếp Phòng Nội vụ huyện để được hướng dẫn, giải đáp.

Tập tin đính kèm:
Tiến Trung
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.966
Truy cập hiện tại 1.577 khách