Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Phú Lộc
 24/03/2021 9:04:AM
Ngày 18/3/2021, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1122/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể:

Với mục tiêu là cải thiện và nâng cao chất lượng trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; phấn đấu Chỉ số CCHC của huyện năm 2021 nằm trong nhóm 03 huyện, thị xã, thành phố có kết quả tốt nhất của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ công chức gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì tại Kế hoạch này căn cứ nội dung được phân công, bám sát các lĩnh vực, nhiệm vụ, tiêu chí, tiêu chí thành phần, tiến hành tự chấm điểm theo quý, 06 tháng, năm đối với nhiệm vụ đã thực hiện theo mốc thời gian chấm điểm và gửi tài liệu kiểm chứng có liên quan kèm theo báo cáo chuyên đề CCHC định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp; lưu ý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đã chỉ ra tại các tiêu chí bị trừ điểm năm 2020.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số CCHC tại đơn vị, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, giám sát thực hiện; trong đó lưu ý, nghiêm túc thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn (trên 95%), thực hiện số hóa hồ sơ, đối với các hồ sơ trễ hẹn thực hiện xin lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định.

 Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận TN&KTQ hiện đại xã, thị trấn được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định của UBND tỉnh; Thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong thi hành công vụ theo Chỉ thị số 4294/CT-UBND ngày 31/12/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ công chức gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Giao Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch nâng cao điểm số trong chấm điểm chỉ số CCHC của huyện; báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý những đơn vị, địa phương không thực hiện hoặc chậm thực hiện những nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.251
Truy cập hiện tại 1.132 khách