Tìm kiếm tin tức
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021)
 23/02/2021 3:31:PM
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 309 /STP-XDKTVBQPPL về rà soát, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, qua rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (đến ngày 22/02/2021) gồm 107 văn bản, cụ thể như sau:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi chú

 1.  

Luật

 

15/2012/QH13

Ngày 20/6/2012

 

Xử lý vi phạm hành chính 2012

01/7/2013

 

 1.  

Luật

 

67/2020/QH14

Ngày 13/11/2020

 

 

Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

01/01/2022

 

 1.  

Pháp lệnh

09/2014/UBTVQH13

Ngày 20/01/2014

Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

20/01/2014

 

 1.  

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐTP

Ngày 24/12/2015

Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

10/02/2015

 

 1.  

Nghị định

81/2013/NĐ-CP

Ngày 19/7/2013

Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

19/7/2013

 

 1.  

Nghị định

97/2017/NĐ-CP

Ngày 18/8/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

05/10/2017

 

 1.  

Nghị định

19/2020/NĐ-CP

Ngày 12/02/2020

Về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/3/2020

Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

 1.  

Nghị định

55/2009/NĐ-CP

Ngày 10/6/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

01/8/2009

 

 1.  

Nghị định

98/2013/NĐ-CP

Ngày 28/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

15/10/2013

 

 1.  

Nghị định

48/2018/NĐ-CP

Ngày 21/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 10/5/2018

 

 1.  

Nghị định

99/2013/NĐ-CP

Ngày 29/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

15/10/2013

 

 1.  

Nghị định

107/2013/NĐ-CP

Ngày 20/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

15/11/2013

 

 1.  

Nghị định

109/2013/NĐ-CP

Ngày 24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

 

 1.  

Nghị định

111/2013/NĐ-CP

Ngày 30/9/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/11/2013

 

 1.  

Nghị định

56/2016/NĐ-CP

Ngày 29/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/8/2016

 

 1.  

Nghị định

112/2013/NĐ-CP

Ngày 02/10/2013

Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

17/11/2013

 

 1.  

Nghị định

17/2016/NĐ-CP

 Ngày 17/3/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP về quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

02/5/2016

 

 1.  

Nghị định

115/2013/NĐ-CP

Ngày 03/10/2013

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

18/11/2013

 

 1.  

Nghị định

31/2020/NĐ-CP

Ngày 05/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

01/5/2020

 

 1.  

Nghị định

120/2013/NĐ-CP

Ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

22/11/2013

 

 1.  

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

Ngày 16/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

 

15/12/2013

 

 1.  

Nghị định

131/2013/NĐ-CP

Ngày 16/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

 

 1.  

Nghị định

28/2017/NĐ-CP

Ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/5/2017

 

 1.  

Nghị định

134/2013/NĐ-CP

Ngày 17/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

 

 1.  

Nghị định

138/2013/NĐ-CP

Ngày 22/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

(Có hiệu lực đến ngày 10/3/2021 do Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thay thế.

 1.  

Nghị định

144/2013/NĐ-CP

Ngày 29/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15/12/2013

 

 1.  

Nghị định

158/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

162/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

165/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

28/12/2013

 

 1.  

Nghị định

166/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28/12/2013

 

 1.  

Nghị định

167/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

 

 1.  

Nghị định

173/2013/NĐ-CP

Ngày 13/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

208/2013/NĐ-CP

Ngày 17/12/2013

Quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

01/02/2014

 

 1.  

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

Ngày 30/12/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

15/02/2014

 

 1.  

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

Ngày 09/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

30/10/2016

 

 1.  

Nghị định

02/2014/NĐ-CP

Ngày 10/01/2014

Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

25/02/2014

 

 1.  

Nghị định

71/2014/NĐ-CP

Ngày 10/01/2014

Hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

15/9/2014

 

 1.  

Nghị định

79/2015/NĐ-CP

Ngày 14/9/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

01/11/2015

 

 1.  

Nghị định

132/2015/NĐ-CP

Ngày 25/12/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

01/7/2016

 

 1.  

Nghị định

20/2016/NĐ-CP

Ngày 30/3/2016

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

15/5/2016

 

 1.  

Nghị định

31/2016/NĐ-CP

Ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

 1.  

Nghị định

04/2020/NĐ-CP

Ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

18/02/2020

 

 1.  

Nghị định

50/2016/NĐ-CP

Ngày 01/6/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

 

 1.  

Nghị định

95/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/7/2016

 

 1.  

Nghị định

155/2016/NĐ-CP

Ngày 18/11/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/02/2017

 

 1.  

Nghị định

03/2017/NĐ-CP

Ngày 16/01/2017

Về kinh doanh casino

15/3/2017

 

 1.  

Nghị định

06/2017/NĐ-CP

Ngày 24/01/2017

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

31/3/2017

 

 1.  

Nghị định

41/2017/NĐ-CP

Ngày 05/4/2017

Sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

 

 1.  

Nghị định

90/2017/NĐ-CP

Ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

 1.  

Nghị định

104/2017/NĐ-CP

Ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

 1.  

Nghị định

65/2019/NĐ-CP

Ngày 18/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều

09/9/2019

 

 1.  

Nghị định

119/2017/NĐ-CP

Ngày 01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/12/2017

 

 1.  

Nghị định

139/2017/NĐ-CP

Ngày 27/11/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

15/01/2018

 

 1.  

Nghị định

21/2020/NĐ-CP

Ngày 17/02/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

01/4/2020

 

 1.  

Nghị định

142/2017/NĐ-CP

Ngày 11/12/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

 

 1.  

Nghị định

41/2018/NĐ-CP

Ngày 12/3/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

 

 1.  

Nghị định

55/2018/NĐ-CP

Ngày 16/4/2018

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

 1.  

Nghị định

64/2018/NĐ-CP

Ngày 07/5/2018

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

 1.  

Nghị định

115/2018/NĐ-CP

Ngày 04/9/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

 

 1.  

Nghị định

162/2018/NĐ-CP

Ngày 30/11/2018

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2019

 

 1.  

Nghị định

151/2018/NĐ-CP

Ngày 07/11/2018

Về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

07/11/2018

 

 1.  

Nghị định

35/2019/NĐ-CP

Ngày 25/4/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

10/6/2019

 

 1.  

Nghị định

42/2019/NĐ-CP

Ngày 16/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 

 1.  

Nghị định

45/2019/NĐ-CP

Ngày 21/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

01/8/2019

 

 1.  

Nghị định

46/2019/NĐ-CP

Ngày 27/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

01/8/2019

 

 1.  

Nghị định

63/2019/NĐ-CP

Ngày 11/7/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

01/9/2019

 

 1.  

Nghị định

71/2019/NĐ-CP

Ngày 30/8/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019

 

 1.  

Nghị định

75/2019/NĐ-CP

Ngày 26/9/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/12/2019

 

 1.  

Nghị định

88/2019/NĐ-CP

Ngày 14/11/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

31/12/2019

 

 1.  

Nghị định

91/2019/NĐ-CP

Ngày 19/11/2019

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

05/01/2020

 

 1.  

Nghị định

100/2019/NĐ-CP

Ngày 30/12/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01/01/2020

 

 1.  

Nghị định

15/2020/NĐ-CP

Ngày 03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

15/4/2020

 

 1.  

Nghị định

18/2020/NĐ-CP

Ngày 11/02/2020

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

01/4/2020

 

 1.  

Nghị định

28/2020/NĐ-CP

Ngày 01/3/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

15/4/2020

 

 1.  

Nghị định

36/2020/NĐ-CP

Ngày 24/3/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

10/5/2020

 

 1.  

Nghị định

82/2020/NĐ-CP

Ngày 15/7/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/9/2020

 

 1.  

Nghị định

96/2020/NĐ-CP

Ngày 24/8/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10/10/2020

 

 1.  

Nghị định

98/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15/10/2020

 

 1.  

Nghị định

99/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

11/10/2020

 

 1.  

Nghị định

117/2020/NĐ-CP

Ngày 28/9/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

15/11/2020

 

 1.  

Nghị định

119/2020/NĐ-CP

Ngày 07/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

01/12/2020

 

 1.  

Nghị định

125/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

 

 1.  

Nghị định

128/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10/12/2020

 

 1.  

Nghị định

156/2020/NĐ-CP

Ngày 31/12/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/01/2021

 

 1.  

Thông tư

186/2013/TT-BTC

Ngày 05/12/2013

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

20/01/2014

 

 1.  

Thông tư

31/2014/TT-BTC

Ngày 07/3/2014

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

24/4/2014

 

 1.  

Thông tư

95/2014/TT-BQP

Ngày 07/7/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

25/8/2014

 

 1.  

Thông tư

130/2014/TT-BQP

Ngày 24/9/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Việt Nam

12/11/2014

 

 1.  

Thông tư

11/2015/TT-BKHCN

Ngày 26/6/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

11/8/2015

 

 1.  

Thông tư

40/2015/TT-BCA

Ngày 24/8/2015

Quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

15/10/2015

 

 1.  

Thông tư

12/2016/TT-BGTVT

Ngày 09/6/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

01/8/2016

 

 1.  

Thông tư

22/2016/TT-BKHCN

Ngày 28/12/2016

Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

30/3/2017

 

 1.  

Thông tư

153/2016/TT-BTC

Ngày 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

05/12/2016

 

 1.  

Thông tư

05/2017/TT-BTC

Ngày 16/01/2017

Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

02/3/2017

 

 1.  

Thông tư

06/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/02/2017

Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

01/5/2017

 

 1.  

Thông tư

37/2017/TT-BGTVT

Ngày 09/10/2017

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

01/12/2017

 

 1.  

Thông tư

03/2018/TT-BXD

Ngày 24/4/2018

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

12/6/2018

 

 1.  

Thông tư

08/2018/TT-BGTVT

Ngày 22/02/2018

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

15/4/2018

 

 1.  

Thông tư

18/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

01/6/2018

 

 1.  

Thông tư

34/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/5/2018

Quy định về mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/7/2018

 

 1.  

Thông tư

143/2018/TT-BQP

Ngày 15/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/11/2018

 

 1.  

Thông tư

07/2019/TT-BCA

Ngày 20/3/2019

Quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

06/5/2019

 

 1.  

Thông tư

87/2019/TT-BTC

Ngày 19/12/2019

Về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

01/02/2020

 

 1.  

Thông tư

27/2020/TT-BCT

Ngày 30/9/2020

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

01/12/2020

 

 1.  

Thông tư

29/2020/TT-BTC

Ngày 17/4/2020

Về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

02/6/2020

 

 1.  

Thông tư

90/2020/TT-BTC

Ngày 11/11/2020

Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

26/12/2020

 

 1.  

Thông tư

173/2020/TT-BQP

Ngày 30/12/2020

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

16/02/2020

 

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.289
Truy cập hiện tại 1.128 khách