Tìm kiếm tin tức
Mục tiêu chất lượng năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc
 09/02/2021 4:52:PM
Ngày 05.01.2021, UBND huyện đã phê duyệt Quyết định số 08/QĐ-UBND về ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 tại UBND huyện

Theo đó, có 10 mục tiêu yêu cầu các cơ quan đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện trong năm 2021, cụ thể:

1. Tiếp tuc duy trì, cai tiến và hoàn thiên Hê thống quan ly chât lương theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ap dung tại UBND huyên và UBND cac xã, thị trân;

2. 100% cac chương trình, đề an, nhiêm vu trọng điểm trong Chương trình công tac năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyên đươc theo dõi và đôn đốc thực hiên;

3. 100% y kiến chỉ đạo của UBND huyên, Chủ tịch UBND huyên có quy định thời hạn hoàn thành đươc cập nhật vào phần mềm và đươc theo dõi, đôn đốc; phân đâu trên 80% y kiến chỉ đạo đươc thực hiên đúng hạn.

4. 100% y kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có quy định thời hạn đươc theo dõi, đôn đốc, thực hiên; phân đâu trên 85% y kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn;

5. 100% hồ sơ môt cửa, môt cửa liên thông thuôc thẩm quyền giai quyết của UBND huyên, Chủ tịch UBND huyên đươc xử ly đúng quy trình và phân đâu trên 95% hồ sơ đươc giai quyết đúng thời gian quy định;

6. Phân đâu 50% hồ sơ thủ tuc hành chính đươc tiếp nhận, giao tra trực tuyến ở mức đô 3, mức đô 4; 100% hồ sơ giai quyết thủ tuc hành chính thuôc thẩm quyền của UBND huyên đươc thực hiên trên môi trường điên tử thông qua Phần mềm xử ly dịch vu công tập trung;

7. 100% y kiến phan anh từ Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh đươc theo dõi, đôn đốc, thực hiên; trên 90% y kiến đươc xử ly đúng hạn;

8. Trên 95% y kiến của tổ chức, ca nhân và doanh nghiêp hài lòng khi thực hiên giao dịch thủ tuc hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyên;

9. Phân đâu trên 87% đơn thư khiếu nại, tố cao thuôc thẩm quyền của UBND huyên đươc giai quyết đúng hạn;

10. Trên 90% văn ban trên Hê thống Quan ly văn ban và điều hành đươc xử ly đúng hạn./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.154.087
Truy cập hiện tại 1.575 khách