Tìm kiếm tin tức
Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn huyện
 25/06/2020 2:44:PM
Ngày 19/6/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2674/KH-UBND về việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn huyện

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong quá trình thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương; của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện. Trước mắt, chỉ đạo UBND xã Lộc Sơn tập trung xây dựng hai tuyến phố văn minh đô thị  gồm Quốc lộ 1A (đoạn đi qua xã Lộc Sơn) và đoạn đường đôi Tỉnh lộ 14B để làm điểm; trong đó, từng bước xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đạt trên 30% để nâng cấp đô thị La Sơn lên đô thị loại V trong năm 2020, góp phần hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hoá, văn minh đô thị và trở thành nếp sống của nhân dân đô thị La Sơn.

Một số nội dung cần tập trung thực hiện, đó là:

Tổ chức tuyên truyền các quy định tại Quyết địnhsố 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bànThừa Thiên Huế; tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự ATGT, quảng cáo…. để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tự giác chấp hành.

UBND xã Lộc Sơn thành lập Tổ thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh theo từng tuyến phố (tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn và đoạn đường đôi Tỉnh lộ 14B) gồm: 01 lãnh đạo UBND xã, 01 cán bộ đoàn thể, 01 cán bộ Địa chính – Xây dựng, 04 Trưởng thôn,phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên để phụ trách, theo dõi, đôn đốc, thực hiện các nội dung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên tuyến phố được phân công; đồng thời, gắn kết quả công tác quản lý tuyến phố với việc đánh giá kết quả công tác hàng năm.

Tổ chức họp dân, ký cam kết: UBND xã Lộc Sơn tổ chức đánh giá sơ bộ các tuyến phố trên địa bàn theo các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị (VMĐT) để lựa chọn đăng ký; tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương, quy định các tiêu chí tuyến phố VMĐT để nhân dân biết và đồng thuận thực hiện; thực hiện ký cam kết với các tổ chức, cá nhân cư trú trên tuyến phố đăng ký xây dựng tuyến phố VMĐT.

Đăng ký xây dựng tuyến phố VMĐT: Trên cơ sở kết quả họp dân, bản cam kết xây dựng tuyến phố VMĐT, UBND xã Lộc Sơn lập Tờ trình đăng ký xây dựng 02 tuyến phố VMĐT trình UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp).

 Thông báo xây dựng tuyến phố VMĐT: Trên cơ sở Tờ trình đăng ký xây dựng tuyến phố VMĐT của UBND xã Lộc Sơn, UBND huyện ban hành Thông báo danh sách các tuyến phố thực hiện xây dựng các tuyến phố VMĐT để UBND xã Lộc Sơn biết và tổ chức thực hiện.

Sau khi có Thông báo danh sách tuyến phố thực hiện xây dựng các tuyến phố VMĐT của UBND huyện, UBND xã Lộc Sơn chỉ đạo, thực hiện xây dựng các tuyến phố VMĐT.

Hàng tuần, Tổ thực hiện được phân công phụ trách tuyến phố VMĐT tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, cá nhân cư trú trên tuyến phố thực hiện các tiêu chí tuyến phố VMĐT, báo cáo kịp thời về UBND xã những trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý.

Hàng tháng, UBND xã Lộc Sơn đưa nội dung xây dựng tuyến phố VMĐT vào nội dung họp UBND để đánh giá kết quả, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình hình về UBND huyện.

   Thẩm định tuyến phố văn minh đô thị: UBND xãLộc Sơn tổ chức chấm điểm các tuyến phố VMĐT và căn cứ quy định theo Quyết địnhsố 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bànThừa Thiên Huế;

Trên cơ sở đề nghị của các thôn,Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định chấm điểm các tuyến phố văn minh đô thị.

            Trên cơ sở kết quả chấm điểm các tuyến phố đăng ký xây dựng tuyến phố VMĐT, những tuyến phố đạt số điểm theoQuyết địnhsố 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bànThừa Thiên Huế, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận tuyến phố văn minh đô thị và cắm biển tuyến phố VMĐT trên các tuyến phố.

Sau khi được công nhận, UBND xãLộc Sơn tiếp tục chỉ đạo Tổ thực hiện và Cán bộ Địa chính – Xây dựng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở duy trì thực hiện các tiêu chí tuyến phố VMĐT trên các tuyến phố được công nhận.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng tuyến phố VMĐT và các tiêu chí tuyến phố VMĐT theoQuyết địnhsố 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bànThừa Thiên Huế. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Lộc Sơn thực hiện tuyến phố văn minh đô thị. Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND huyệnQuyết định công nhận và cắm biển tuyến phố VMĐT.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện công nhận và cắm biển tuyến phố VMĐT. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố VMĐT. Phối hợp với Đội Quản lý đô thị, UBND xã Lộc Sơn thường xuyên kiểm tra, duy trì trật tự đô thị trên tuyến phố VMĐT.

Giao UBND xã Lộc Sơn tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện và duy trì tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn; chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể và nhân dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị theo Quyết địnhsố 16/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bànThừa Thiên Huế./.

 

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 69 khách