Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 05/06/2020 11:05:AM

Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tổ chức Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV”; Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, ngày 03/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội XIII và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung vào những nội dung sau:

- Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, sự phát triển của Đảng qua các kỳ đại hội, gắn với 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của địa phương, của huyện, của tỉnh và của đất nước; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ tới.

- Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

Để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cụ thể, thiết thực, hoạt động tuyên truyền chia làm bốn đợt cao điểm:

1. Đợt 1: Từ nay đến trước thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV

- Tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, gắn với quá trình 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Thừa Thiên Huế, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "tổ chức đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025"; nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban đảng Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; việc tổ chức đại hội điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (tháng 4/1930 - tháng 4/2020), 45 năm Ngày giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2020) tiến tới giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2020); chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Đợt 2: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV

* Trước Đại hội:

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy trong 5 năm (2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Trong Đại hội:

- Chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội.

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.

- Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Các hoạt động của Đại hội; nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Đóng góp của Đảng bộ huyện với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

- Những thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể thao chào mừng Đại hội.

* Sau Đại hội:

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

- Hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

- Niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong huyện về kết quả Đại hội.

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện.

3. Đợt 3: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

* Trước Đại hội:

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy trong 5 năm (2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

* Trong Đại hội:

- Chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội.

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.

- Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Các hoạt động của Đại hội; nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

- Đóng góp của Đảng bộ tỉnh với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Những thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể thao chào mừng Đại hội.

* Sau Đại hội:

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

- Niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội.

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh.

4. Đợt 4: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

* Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng:

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

- Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

* Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng:

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng.

- Chủ đề, phương châm của Đại hội.

- Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Các hoạt động của Đại hội.

- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội.

- Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

* Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng:

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

- Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Nội dung các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng.

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo bốn đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Các hoạt động tuyên truyền chính cấp huyện thực hiện theo Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và các địa phương, đơn vị        

- Mở chuyên mục về đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ưu tiên thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các tin, bài về tinh thần đổi mới của đại hội, những chủ trương, định hướng lớn; về hoạt động và kết quả đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; định hướng dư luận xã hội.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện và truyền thanh cấp xã.

3. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội; thông báo kết quả đại hội, quán triệt nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội…

4. Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về các kỳ đại hội đảng, về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020, về những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước… tại các nhà văn hóa.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng, phóng sự chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Phát động phong trào làm sạch đẹp cơ quan, đơn vị, công sở, gia đình; chỉnh trang đô thị, khu dân cư; thực hiện tốt việc trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự.

5. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể huyện

- Bám sát Kế hoạch số 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Bám sát địa phương, cơ sở; bảo đảm tình hình an ninh trật tự; tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết các giai tầng trong xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan; tiến hành chỉnh trang, sửa chữa các cổng chào, cụm pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng tại khu trung tâm của các xã, thị trấn.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền của địa phương, đơn vị; đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi bộ của địa phương, đơn vị.

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

- Phối hợp với các xã, thị trấn, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn trên trục đường Quốc lộ 1A; các hoạt động văn hóa, thể thao,…trang trí, chỉnh trang cảnh quan tại địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện; treo băng-rôn, biểu ngữ, cờ, hoa tại các tuyến đường chính dẫn đến địa điểm tổ chức Đại hội.

- Kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin bài; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sai sót, thiếu định hướng, tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phần tử chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

- Tăng cường tin, bài định hướng và đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tăng cường tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua; biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát về thông tin, tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, độc trên internet, nhất là trên mạng xã hội liên quan đến đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tăng cường quản lý công tác thông tin cơ sở.

- Theo dõi thông tin và báo cáo đánh giá về công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI!

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!

5. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

6. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

7. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

8. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

10. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Sẽ bổ sung khẩu hiệu về phương châm của Đại hội).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

Sau khi triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo kế hoạch, nội dung, kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy bằng văn bản giấy và qua địa chỉ email: tuyengiao.phuloc@tinhuyhue.vn để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

H. Sơn
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 77 khách