Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch số 122-KH/HU của Huyện ủy Phú Lộc về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
 05/06/2020 11:05:AM

Ngày 05/6, Huyện ủy Phú Lộc đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/HU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Thông qua tuyên truyền góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân đối với Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tập trung giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XV và các nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa XIV; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời, phản ánh kết quả và những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của số đông nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.   

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

1.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

1.2. Tuyên truyền về kết quả và những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra.

1.3. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

1.4. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ thấp những thành tựu phát triển của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

1.5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

2.2. Việc tiếp tục thực hiện Kết luận 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

2.3. Về tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng.

2.4. Về củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2.5. Về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

2.6. Về đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI).

2.7. Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

2.8. Về truyền thống vẻ vang và những cống hiến lớn lao của các ban xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định quyết tâm xây dựng các Ngành trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của các ban xây dựng Đảng.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.1. Xây dựng chuyên đề, mở chuyên trang, tổ chức các bài viết có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 ban hành kèm theo Kế hoạch này để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2. Tổ chức tọa đàm trao đổi, giới thiệu những nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên Đài phát thanh, truyền hình.

2. Tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

3. Tuyên truyền bằng các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua Bản tin nội bộ hàng tháng, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu vận động cán bộ, đảng viên trong toàn huyện tích cực viết bài, đăng tải thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên đài phát thanh - truyền hình huyện.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trong Đảng và xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trong đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vào Bản tin nội bộ hàng tháng, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy: Bám sát Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của cơ quan, đơn vị.

4. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện:

- Thường xuyên chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, độc trên Internet về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhất là trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn tại khu trung tâm huyện và các xã, thị trấn trên trục đường Quốc lộ 1A.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; ưu tiên thời lượng thỏa đáng cho việc tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chú trọng đề cao trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin bài, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin thiếu tính định hướng, gây khó khăn, cản trở việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị - xã hội.

- Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các cấp hội, đoàn và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy và cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời tham mưu xử lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện, khiếu nại về công tác tổ chức - cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này (có đề cương tuyên truyền kèm theo) và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

H. Sơn
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 72 khách