Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 20/05/2020 3:27:PM
Ngày 14/5/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2097/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định tại Mục I, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Đối tượng, mức hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Ngoài các đối tượng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, căn cứ tình hình thực tế nếu có các trường hợp khó khăn nhưng không có trong danh mục qui định các đối tượng được hưởng thì các địa phương chủ động phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạchthống nhất đề xuất UBND huyện xem xét.

Trình tự thủ tục, hồ sơ và thời gian hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương có liên quan.

Về nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết theo Khoản 3, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho người sử dụng lao động vay theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là nguồn vay tái cấp vốn không có tài sản đảm bảo, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Khoản 1, Điều 16, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Nguồn kinh phí cho các đối tượng còn lại quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do ngân sách trung ương, địa phương theo quy định tại Điểm 4, Mục I của Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND huyện giao trách nhiệm Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND huyện chỉ đạo những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền quy định những vấn đề liên quan đến việc tổ chức triển khai hỗ trợ cho các đối tượng.

Giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong toàn huyện, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí đầy đủ theo hồ sơ duyệt hỗ trợ; đồng thời giao dự toán cho UBND các xã, thị trấn chi trả kịp thời, đúng đối tượng; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về thủ tục chi trả, thanh, quyết toán; thủ tục thu hồi đối với những trường hợp cấp sai đối tượng, cấp trùng và nộp trả kinh phí; phối hợp Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ cho người bán lẻ vé số lưu động theo quy định.

Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao chủ trì phối hợp các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và các chính sách hỗ trợ của địa phương (nếu có).

Giao trách nhiệm Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động việc thực hiện chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc - Nam Đông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đối chiếu, thẩm tra, xác nhận tính chính xác của hồ sơ theo biểu mẫu kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, thực hiện quy trình thủ tục cho các nhóm đối tượng liên quan, đảm bảo đúng quy định.

Đề nghị Kho bạc nhà nước huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn quản lý, thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp triển khaikế hoạch giám sát theo qui định từ quá trình triển khai xác định đối tượng, lập danh sách đến việc chi trả và thanh toán theo quy định.

Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tại địa phương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn; thẩm định và chống trùng lặp các trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách hỗ trợ trở lên chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bố trí cán bộ và nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuận lợi, khoa học. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách trục lợi cá nhân, tham ô, tham nhũng hoặc gây khó khăn cho các đối tượng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan xác định các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ chính sách theo quy địnhtại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn trình UBND huyện(qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) thẩm định phê duyệt.

Ngoài các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, nếu có trường hợp khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chủ độngphối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất đề xuất UBND huyện xem xét./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.065
Truy cập hiện tại 1.312 khách