Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG KHAI THÔNG TIN >> Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất
Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Ngày 29/5/2023, UBND huyện Phú Lộc ban hành Thông báo số 2142/TB-UBND về việc công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc. Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định tại tập tin đính kèm
Ngày 20/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Ngày 22/3/2023, UBND huyện Phú Lộc ban hành Thông báo số 985/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phú Lộc được ban hành tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 04/3/2023 của UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định tại tập tin đính kèm.
Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
UBND huyện Phú Lộc vừa ban hành Thông báo số 3110/TB-UBND 3110 /TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, theo đó, UBND huyện đã triển khai thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Lộc đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo hồ sơ. Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với dự thảo lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:
Ngày 24/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai toàn bộ nội dung Quyết định để các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có liên quan được biết.
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.108
Truy cập hiện tại 10.675 khách