Tìm kiếm tin tức
Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc
 13/07/2020 8:48:PM

Ngày 07/7/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có Công văn số 93-CV/BTGHU về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Nhằm tạo không khí trang nghiêm, sôi nổi trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền như sau:

1. Tiếp tục thực hiện những nội dung theo Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU, ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp cơ quan, trụ sở làm việc, các trường học, đường làng ngõ xóm, các khu công cộng, cụm dân cư...

3. Các cấp ủy đảng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trực quan tại địa phương mình, chỉ đạo tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp cơ quan, trụ sở làm việc, các trường học, đường làng ngõ xóm, các khu công cộng, cụm dân cư, chỉ đạo tổ chức tiếp sóng chương trình truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội để nhân dân tiện theo dõi.

4. Tổ chức treo cờ, khẩu hiệu:

- Hình thức tổ chức treo cờ, khẩu hiệu

+ Tại trụ sở các cơ quan, nơi công cộng: treo khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ phướn.

+ Tại các hộ gia đình cán bộ, đảng viên: treo 02 cờ (cờ Đảng và cờ Tổ quốc)

+ Tại các hộ gia đình nhân dân: treo cờ Tổ quốc

 - Thời gian treo cờ và khẩu hiệu: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 05/9/2020

 - Các xã, thị trấn: Lộc Bổn, Lộc Điền, Thị trấn Phú Lộc, Lộc Trì, Vinh Hưng, Thị trấn Lăng Cô có đường Quốc lộ 1A đi qua và giáp ranh với các huyện tiến hành treo băng rôn và trang trí các cổng chào.

5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

- Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện.

       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.408
Truy cập hiện tại 1.364 khách