Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Họp Hội đồng tự đánh giá, xếp loại cải cách hành chính của huyện về rà soát các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính năm 2021
09/11/2021 3:02:PM
Ngày 02/11/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, xếp loại CCHC huyện Trần Văn Minh Quân đã chủ trì buổi làm việc về rà soát các tiêu chí chấm điểm và tài liệu kiểm chứng cấp huyện năm 2021. Tại buổi làm việc có sự tham dự của các thành viên Hội đồng tự đánh giá, xếp loại và Tổ giúp việc CCHC của huyện.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại CCHC cấp huyện năm 2021 quy định tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1367/SNV-HĐTĐ ngày 28/10/2021 của Hội đồng thẩm định tỉnh về Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện công tác tự đánh giá, chấm điểm đảm bảo đạt kết quả tốt nhất;

Các ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tự đánh giá, chấm điểm CCHC và cung cấp tài liệu kiểm chứng bắt đầu từ ngày 05/11 đến hết ngày 15/11/2021; sau khi hoàn thành, gửi Phòng Nội vụ để tổng hợp, cập nhật vào phần mềm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

Đối với các tiêu chí quy định chưa rõ ràng, chưa cụ thể, các ngành phải chủ động liên hệ, trao đổi với các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh để xin ý kiến thông nhất và cung cấp tài liệu đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính; Giao Phòng Nội vụ, các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện rà soát, tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng năm 2021 đảm bảo đúng trọng tâm, chất lượng và hiệu quả.

Mục tiêu là cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành hành chính năm 2021 theo Kế hoạch đề ra, góp phần hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo yêu cầu của UBND tỉnh; đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo phương châm: Thân thiện - Đúng hẹn - Đơn giản - Hiện đại.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.761
Truy cập hiện tại 13 khách