Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 11/01/2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 110/UBND-NV về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động; chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục
Ngày 11/01/2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất (2018)
Ngày 28/12/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2018 tại UBND huyện 
Ngày 28/12/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND về ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO năm 2018 tại UBND huyện 
Ngày 28/12/2017, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 478/KH-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 
Ngày 26/12/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Ngày 26/12/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4087/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2018
Ngày 26/12/2017, UBND huyện đã ban Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Ngày 26/12/2017, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện năm 2018.
Ngày 26/12/2017, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2018.
Các tin khác
Xem theo ngày