Tìm kiếm tin tức
Đẩy mạnh thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018
 11/10/2017 5:04:PM

Ngày 10/10/2017, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2435/UBND-VX về việc thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018

Theo đó, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian đến, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã giao trách nhiệm cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh và trách nhiệm của  nhà trường, của học sinh trong công tác thực hiện BHYT học sinh theo tinh thần của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với hội phụ huynh học sinh để tổ chức triển khai xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo 100% học sinh của trường có thẻ BHYT; các trường phải có kế hoạch kịp thời nối hạn thẻ BHYT cho các em, để đảm bảo quyền lợi liên tục khi đi khám chữa bệnh. Tổ chức thu nộp và lập danh sách học sinh tham gia BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng theo định, nhận thẻ BHYT, kiểm tra và phát thẻ bảo hiểm cho học sinh kịp thời để đảm bảo quyền lợi. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành liên quan thống kê, lập danh sách học sinh đã có thẻ BHYT đối tượng khác như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, nạn nhân chất đốc hóa học, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn..... gửi cơ quan BHXH huyện để được trích quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu và là cơ sở để so sánh, tính tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của trường sau này. Sử dụng quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng mục đích và đạt hiệu quả, đồng thời thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện (BHXH) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT. Phổ biến Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT cho các đơn vị trường học trực thuộc, để các đơn vị trường học phấn đấu chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% trên tổng số học sinh thuộc diện bắt buộc tham gia BHYT năm học 2017-2018.

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của học sinh tham gia BHYT: Học sinh đóng bảo hiểm thuộc hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 95% đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đóng 5%; học sinh tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% học sinh đóng 70%; hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, thiếu hụt dịch vụ y tế và các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% phí BHYT. Đối với quyền lợi của học sinh tham gia BHYT như: Thẻ bảo hiểm thuộc hộ cận nghèo được hưởng 95% viện phí; thẻ bảo hiểm học sinh được hưởng 80% viên phí; thẻ bảo hiểm thuộc diện hộ nghèo và bảo hiểm thuộc bảo trợ xã hội khác được hưởng 100% viện phí; trẻ tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình không thuộc diện hưởng quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.

Giao trách nhiệm Phòng Y tế tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về BHYT; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về BHYT; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BHYT.

Giao trách nhiệm Trung tâm y tế huyện phối hợp với các trường học để triển khai hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến, nhất là các tuyến cơ sở tại xã, thị trấn. Đẩy mạnh cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm phiền hà, thời gian chờ đợi của người bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức trong đội ngũ Y, Bác sỹ trong công tác khám chữa bệnh; đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện phổ biến, tuyên truyền những nội dung mới của Luật BHYT đối với BHYT học sinh. 

Giao trách nhiệm Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học tổ chức triển khai Hướng dẫn liên ngành số 821/HDLNYT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25/8/2017 của Liên ngành Y tế; Tài chính; Giáo dục & Đào tạo; Đại học Huế và Bảo hiểm xã hội đến các trường học trên địa bàn huyện nhằm phát triển đối tượng học sinh tham gia BHYT theo từng trường đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cung cấp đầy đủ kịp thời các biểu mẫu, hướng dẫn các nhà trường thu, nộp tiền BHYT theo quy định; tổ chức thu và phát hành thẻ BHYT theo quy trình hồ sơ giao dịch điện tử; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu học sinh theo đúng quy định. Hỗ trợ, hướng dẫn học sinh trong công tác khám chữa bệnh BHYT; phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh để tổ chức triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho học sinh khi tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, thông báo kịp thời tình hình thực hiện BHYT học sinh của các trường học làm căn cứ để phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá xếp loại chỉ tiêu thi đua đối với các trường. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế) kết quả thực hiện, đảm bảo quy định.

Giao trách nhiệm UBND các xã, thị trấn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động con em trên địa bàn tham gia BHYT học sinh đúng theo quy định. Thường xuyên rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn để kịp thời cấp phát thẻ BHYT cho người dân tránh việc trùng thẻ BHYT./.

 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày