Tìm kiếm tin tức
Tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 15/09/2017 4:37:PM
Ngày 14/9/2017, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, UBND huyện yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện xác định công tác xây dựng, ban hành VBQPPL là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng soạn thảo, tham mưu xây dựng và ban hành VBQPPL, đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về chất lượng, thời gian trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực quản lý. Tổ chức rà soát các VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành mà không còn phù hợp với các văn bản của Trung ương, của tỉnh tình hình thực tế tại địa phương để bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung bằng các văn bản phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác soạn thảo văn bản QPPL, đảm bảo đội ngũ công chức làm công tác này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy định tại Luật Ban hành VBQPPL.

Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai nội dung Luật ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến đội ngũ công chức làm công tác soạn thảo VBQPPL của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Đảm bảo thời hạn, chất lượng báo cáo thẩm định các đề nghị xây dựng Nghị quyết và các dự thảo VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo và hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm quy phạm pháp luật, dự thảo VBQPPL trình Ủy ban nhân dân huyện; không tiếp nhận, xử lý trình Ủy ban nhân dân huyện đối với đề nghị xây dựng VBQPPL và các dự thảo VBQPPL chưa đủ các tài liệu liên quan hoặc chưa đảm bảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định Điều 30 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định Luật ban hành VBQPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, văn bản QPPL phải gửi về Phòng Tư pháp để kiểm tra theo quy định khoản 3 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào việc xây dựng VBQPPL ở địa phương. Giám sát và vận động Nhân dân thực hiện VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo thực hiện./.

Chính Đạo
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày