Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024
26/01/2024 6:05:PM
Ngày 18/01/2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống; qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở; từ đó đưa hòa giải ở cơ sở trở thành biện pháp cơ bản, đầu tiên để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, năng lực của hòa giải viên và chất lượng hòa giải; qua đó phấn đấu thực hiện hòa giải trên 90% các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn theo quy định được tiến hành hòa giải ở cơ sở, trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt từ 80% trở lên trên tổng số vụ việc tiếp nhận.

Yêu cầu đó là: Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở đảm bảo theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân.

Nhiệm vụ và giải pháp như sau: Rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế nhằm bảo đảm hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật; hỗ trợ tài liệu; kiểm tra, khen thưởng, thống kê, báo cáo việc triển khai thực hiện./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.720
Truy cập hiện tại 2.041 khách