Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
18/07/2023 2:52:PM
Ngày 12/7/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2878/UBND-TP về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác triển khai Đề án 977 đạt hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2023; trong đó chú trọng công tác rà soát, nghiên cứu và hoàn thiện quy định pháp luật trong các lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận thông tin nhằm đổi mới nội dung, hình thức thực hiện theo hướng cơ quan nhà nước tạo các điều kiện cần thiết để người dân chủ động tiếp cận thông tin pháp luật một cách thuận lợi.

- Giao Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện, chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, tham mưu UBND huyện đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật được kịp thời, đầy đủ, chính xác; đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật của địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm và hiệu quả việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và các văn bản có liên quan. Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin pháp luật cho người dân được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi...

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.878
Truy cập hiện tại 2.089 khách