Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, kỳ 2019-2023
18/07/2023 2:52:PM
Ngày 14/7/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2926/UBND-TP về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỳ 2019-2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình:

+ Các định hướng, tinh thần, yêu cầu về công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật, “Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong công tác xây dựng pháp luật” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, có các giải pháp hiệu quả hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng thực chất hơn, bám sát và phù hợp với thực tiễn; thường xuyên gắn kết chặt chẽ hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính pháp lý, thống nhất, đồng bộ, phù hợp, khả thi của văn bản.

- Tăng cường thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm đã được quy định; kịp thời phát hiện, tự xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội (theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xử lý dứt điểm các văn bản có quy định trái pháp luật đã phát hiện, kết luận qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và các văn bản có quy định trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kết luận.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định, có chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỳ 2019 – 2023; thực hiện việc công bố, báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hóa văn ban quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, kết luận, xử lý văn bản trái pháp luật./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.983.019
Truy cập hiện tại 778 khách