Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đẩy mạnh triển khai thực hiện số hóa và tái sử dụng hồ sơ số hóa; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
13/07/2022 3:25:PM
Để triển khai hiệu quả việc đẩy mạnh công tác số hóa và tái sử dụng hồ sơ số hóa; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2357/UBND-CHC ngày 27/6/2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Đề án 06 tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 và kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, đảm bảo thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công từ ngày 01 tháng 12 năm 2022, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023;

Riêng danh mục dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo Đề án 06, phải thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sâu rộng đến tổ chức, cá nhân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tích cực tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

3. Giao trách nhiệm Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, cụ thể:

- Triển khai hướng dẫn thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trọng tâm là 02 dịch vụ công:

+ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Mã số: 2.000843);

+ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Mã số: 2.000815).

- UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ này trên địa bàn (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản,…); đồng thời, thông báo bằng văn bản qua Phòng Tư pháp (để theo dõi, tổng hợp) đối với trường hợp thay đổi thông tin cán bộ, công chức tham gia vào quy trình cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính để báo cáo UBND huyện gửi Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh;

- Thực hiện triệt để việc ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính và công nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số, tạo điều kiện cho việc liên thông thủ tục hành chính và giao dịch khác có sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có ký số, nhất là bản sao chứng thực điện tử.

- Giao trách nhiệm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chủ trương, cách thức thực hiện các dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện.

4. Giao trách nhiệm Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.594.774
Truy cập hiện tại 3.788 khách