Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật
13/07/2022 3:23:PM
Ngày 01/7/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2461/UBND-TP về tăng cường triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của đơn vị, địa phương mình. Phải xác định công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gắn việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý để kịp thời ban hành hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý những vấn đề không còn phù hợp hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

- Trong quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cần tuân thủ đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chương trình được đề ra, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật giao địa phương quy định chi tiết.

- Trực tiếp chỉ đạo việc tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và của tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, góp ý văn bản pháp luật, đảm bảo chất lượng, bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tránh tình trạng không có ý kiến hoặc góp ý chung chung, dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.594.514
Truy cập hiện tại 3.597 khách