Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định
13/07/2022 3:25:PM
Ngày 01/7/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 2433/UBND-CCHC chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Qua đó, để thực hiện đầy đủ, thống nhất việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã (gọi tắc là Bộ phận Một cửa các cấp); dồng thời, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn:

Thứ nhất, nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 và Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã;

Kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nhưng phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo quy định;

Nghiêm cấm việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngoài Bộ phận Một cửa các cấp; tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện theo quy trình một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện công khai tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định.

Thứ hai, tổ chức rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị (máy tính, máy in, đường truyền mạng…) để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng 2 quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hoá công sở. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Thứ tư, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm cao nhất đối với những trường hợp để xảy ra tình trạng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp với cá nhân, tổ chức không thực hiện theo quy trình một cửa, một cửa liên thông hoặc xảy ra tình trạng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho cá nhân, tổ chức không nhập trên Hệ thống phần mềm Dịch vụ công tập trung theo quy định, gây tình trạng mất kiểm soát, không đúng quy trình xử lý và những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, trả kết quả và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, dẫn đến sự bức xúc, không hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Thứ năm, giao trách nhiệm Trung tâm Hành chính công huyện theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện, trả lại các hồ sơ thực hiện không đúng theo quy trình một cửa, một cửa liên thông dẫn đến thiếu sự kiểm tra, kiểm soát; tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đúng quy định.

Thứ sáu, giao trách nhiệm Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các đơn vị, địa phương theo Kế hoạch; báo cáo UBND huyện và đề xuất, kiến nghị các hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.595.356
Truy cập hiện tại 4.026 khách