Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2022
30/05/2022 10:43:AM
Ngày 24/5/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương; Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Để đảm bảo quá trình thực hiện hiệu quả, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo về tuyên truyền CCHC trình UBND huyện; tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn;  Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC; Phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh, huyện triển khai thực hiện CCHC.

Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về công tác kiểm soát TTHC trên toàn huyện. Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan, đơn vị cử công chức phụ trách trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; Chỉ đạo Trang thông tin điện tử huyện nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC cho các cơ quan, đơn vị liên quan để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng hiệu quả và chính xác.

Phòng Tư pháp: Thực hiện lồng ghép tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính 6 sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính trị.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn huyện nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan để tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính thống đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời đăng tải, phát sóng trên Đài truyền thanh do đơn vị quản lý.

Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của huyện, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động tổ chức, xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022. Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và trên hệ thống truyền thanh cơ sở;

UBND các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị (có thể lồng ghép vào báo cáo tuyên truyền CCHC hàng năm của đơn vị).

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 5843/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời, báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của đơn vị (qua Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp) trước ngày 25/10/2022./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.117
Truy cập hiện tại 2.349 khách