Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính
12/05/2022 9:49:AM
Ngày 29/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1552/UBND-KSTT về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của cơ quan Nhà nước

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng theo Kế hoạch đề ra, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, xác thực và định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã; UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó:

- Tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC; rà soát để xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1883/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 2 cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao;

 - Đẩy mạnh hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; hướng tới sự hài lòng của người dân, theo phương châm: “Đơn giản, minh bạch, hiệu quả”;

- Tập trung thực hiện số hóa hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC bảo đảm đúng yêu cầu và lộ trình thực hiện quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần;

- Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thực hiện các loại hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích; triển khai công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt… Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo lộ trình Kế hoạch của UBND huyện.

2. UBND các xã, thị trấn theo dõi, chỉ đạo xử lý thông tin bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật về hộ tịch; thiết lập cơ chế phối hợp tại cấp xã để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội với dữ liệu dân cư. Lưu ý, bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”;

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn rà soát, xử lý thông tin bảo đảm dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

 3. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc thực hiện việc phân cấp của các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tuyên truyền công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022; đồng thời, bám sát các tiêu chí và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện để chủ động tổ chức thực hiện tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác cải cách hành chính trên mọi hình thức theo quy định./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 53 khách