Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2022
12/05/2022 9:49:AM
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kinh tế - xã hội năm 2022; Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 803/UBND-CCHC chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tiếp tục bám sát và thực biện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; căn cứ quy định, quy chế và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/02/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018.

2. Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với tất cả công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định nhằm nâng cao tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND tỉnh đối với lĩnh vực phụ trách; Thực hiện công khai xin lỗi và kiên quyết xử lý nghiêm những CBCCVC có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân;

3. Chấp hành quy định về thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tính thống nhất, cụ thể: Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc tại công sở và khi thực hiện nhiệm vụ ngoài công sở;

Thực hiện viêc sắp xếp, bố trí, phân công công việc hợp lý theo vị trí việc làm, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác đánh giá, xếp loại của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kiểm tra những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Công văn này theo định kỳ để kịp thời chấn chỉnh, phê bình, kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có); phối hợp với Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện xây dựng đề cương, lịch kiểm tra công vụ theo Kế hoạch số 28/KHUBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 43 khách