Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 5/2022
09/05/2022 8:10:PM
Ngày 29/4/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số 74-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022. Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022 như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), trong đó tập trung các nội dung:

- Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất;

- Công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930; thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược;

- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước;

- Tuyên truyền nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, công tác…

- Tuyên truyền về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và học tập lúc thiếu thời tại Thừa Thiên Huế, giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng góp phần hình thành nhân cách, đạo đức của Người; tuyên truyền về hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, trong đó có 04 di tích quốc gia đặc biệt (Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học Huế) - những địa chỉ có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung, nhất là thế hệ trẻ.

2. Tuyên truyền về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại nước ta từ ngày 12/5 đến ngày 23/5/2022 tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, với mục tiêu tăng cường đoàn kết giữa các nước, các dân tộc trong khu vực thông qua thể thao, đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá đến với nhân dân các nước về một Việt Nam thanh bình, an toàn, thân thiện, hiếu khách. Tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn và huyện Phú Lộc lần thứ IX năm 2022.

3. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Huyện ủy lần thứ tám (khóa XV); kết quả Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XVI; kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (họp vào đầu tháng 5); một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị: Kết luận 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận 18-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030… Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện nổi bật, ngày sinh các nhân vật nổi tiếng trong tháng 5/2022: 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022) và các hoạt động trong Tháng Công nhân 2022; 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022) - Người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tuyên truyền về Ngày hội “Huế - Kinh đô ẩm thực” (diễn ra ngày 30/4 và 01/5/2022, tại Công viên Tứ Tượng, đường Lê Lợi, thành phố Huế) - sự kiện nằm trong chuỗi các các hoạt động, chương trình của Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2022.

5. Tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giải thích đầy đủ, khách quan, khoa học về việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. Quan tâm tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa hè. 

6. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 4/2022 và những định hướng lớn trong tháng 5/2022.

7. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kế hoạch số 44-KH/HU, ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

8. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi bút ký với chủ đề “Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ tháng 3/2022 đến 15/10/2022.

9. Tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 18/4/2022 của Huyện ủy Phú Lộc về đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

10. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” (theo Công văn số 260-CV/HU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

11. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 5 năm 2022 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện

Lê Bé
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 35 khách