Tìm kiếm tin tức
Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Công tác định hướng tuyên truyền tháng 7/2021
 09/07/2021 11:23:AM
Ngày 07.7.2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành văn bản số Số 30-CV/BTGHU về việc định hướng tuyên truyền tháng 7/2021.

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ về tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh, huyện, diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Không nên trì hoãn tiêm phòng Covid-19 để chờ vaccine khác. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch; không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên mạng xã hội và trong cộng đồng. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở các cấp.

2. Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy” và Kế hoạch số 17-KH/HU, ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

  3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

4. Tiếp tục tuyên truyền tạo sự lan tỏa bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

5. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2021; khẳng định kết quả, các điểm sáng; nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền huyện nhà trong chỉ đạo, điều hành và đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động, các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19. Kịp thời phản ánh chỉ đạo của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng trong việc giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

6. Tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 7/2021, như: kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); kỷ niệm 26 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2021).

9. Thông tin, phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bài trừ các tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy; phòng, chống các bệnh trên gia súc; phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống cháy rừng và phá rừng; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong mùa hè; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy

Căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy để xây dựng các nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phát hiện và có biện pháp xử lý các nội dung xấu, quan điểm chống phá Đảng và Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện: Xây dựng các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong tháng 7 năm 2021 theo định hướng tuyên truyền đã đề ra.

Trên đây là một số nội dung định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.662
Truy cập hiện tại 1.353 khách