Tìm kiếm tin tức
Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 05/06/2021 4:40:PM
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 20/5/2021 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU, ngày 28/5/2021 “về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Thông qua tuyên truyền sau Đại hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền sau Đại hội phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Trên các website, Trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị: Mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành.

- Trên internet, mạng xã hội:

+ Các địa phương, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực của các địa phương, đơn vị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET...).

+ Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trên các trang mạng cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

Tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết trên pa nô, áp phích, băng rôn,... tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các địa phương, đơn vị.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của quê hương, đất nước. Tập trung biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại

- Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên đang học tập, lao động, công tác nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đối ngoại để thông tin, tuyến truyền đường lối đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. CÁC MỐC THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm 2021 và những năm tiếp theo, cụ thể:

Đợt 1: Từ sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

- Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Đợt 2: Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền:

- Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện.

- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, ngành, địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn và cung cấp tài liệu tuyên truyền trong Đảng và nhân dân theo sự phân công.

- Biên tập, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các tài liệu, Bản tin nội bộ; coi trọng công tác kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền, tích cực trên internet và mạng xã hội.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy. Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, theo dõi các hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.1. Các cơ quan ban, ngành cấp huyện

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền sau Đại hội theo Kế hoạch này.

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra, chặn lọc và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan góp phần tạo khí thế phấn khởi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2.3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

Tăng cường tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

3. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Kế hoạch 11-KH/HU, ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ‘‘Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”).

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân sau Đại hội để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền sau Đại hội bằng các hình thức phù hợp: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan... trong các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học và kiều bào tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

5. Đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền miệng về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.013.812
Truy cập hiện tại 1.100 khách