Tìm kiếm tin tức
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động của Huyện ủy
 08/06/2021 10:42:AM

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy “về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lộc lần thứ XV, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với triển khai Chương trình hành động của của Huyện ủy như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

2. Yêu cầu

- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng; đồng thời, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; xây dựng, bổ sung chương trình hành động của cấp ủy.

- Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung các nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung học tập, nghiên cứu

Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).

Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thông qua; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra; những nội dung, chương trình cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV: Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV thông qua; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra.

2. Đối tượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết và chương trình hành động. Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

3. Phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt.

- Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền theo hình thức trực tuyến và hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp quán triệt, học tập.

4. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1 và tập 2); Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); Tài liệu Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa XV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lộc (khóa XIV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ huyện Phú Lộc; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

- Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở (nếu có).

III. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

1. Hội nghị ở cấp huyện

1.1. Đối với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đã thực hiện theo Thông báo 56-TB/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1.2. Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Thành phần: Các đồng chí Huyện ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; phó các ban của đảng, phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư các TCCSĐ; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy.

Thời gian: 1/2 ngày; hoàn thành trước ngày 10/6/2021.

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể cấp huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết.

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN huyện, ủy viên ban chấp hành các đoàn thể cấp huyện; một số nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.

- Thời gian: 1/2 ngày; hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

3. Đối với các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy

Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV gắn với triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

- Thời gian: 1,5 ngày; hoàn thành trong tháng 6/2021.

* Lưu ý: Tùy tình hình thực tiễn có thể mời thêm đại biểu tham dự.

Nội dung: Những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV thông qua; những nội dung cơ bản của Nghị quyết và mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra; những nội dung, chương trình cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt ở địa phương, đơn vị mình. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời báo cáo viên cấp trên.

Tài liệu:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa XV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lộc (khóa XIV) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ huyện Phú Lộc.

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Đối với cấp huyện

Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban ngành cấp huyện căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV để xây dựng chương trình hành động của Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021.

3. Cấp cơ sở

Trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy, huyện ủy chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để bổ sung chương trình hành động của cấp mình.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2021.

4. Đối với cá nhân người đứng đầu

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp trên để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ trình, thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

V. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN TRONG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo các tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi của các nghị quyết bằng những hình thức thích hợp trong các tầng lớp nhân dân.

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV ở cấp mình một cách chặt chẽ, nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đến đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp.

 - Xây dựng, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tích cực triển khai thực hiện.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn và tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

3. Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết và chủ trì thảo luận, bổ sung, thông qua chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức đảng ở cấp mình; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân; trực tiếp truyền đạt nội dung các nghị quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể đề nghị sự hỗ trợ của báo cáo viên cấp trên.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19, cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến và phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong Đảng và trong xã hội. Cấp ủy đảng các cấp cần tổ chức triển khai nghiêm túc, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo cấp trên.

Trần Thị Phi
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.013.922
Truy cập hiện tại 1.113 khách